Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging): normen 2017

Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging): normen 2017

Als u recht hebt op een tegemoetkoming in de advocaatkosten geldt: hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger uw eigen bijdrage is, dus hoe meer u zelf moet betalen. Bij de beoordeling van uw aanvraag om een bijdrage in de kosten (deze zal uw advocaat voor u indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand), gaat de Raad uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar (dus voor een aanvraag in 2017 is het peiljaar 2015). De gegevens krijgt de Raad van de Belastingdienst. U heeft geen recht op een tegemoetkoming wanneer uw verzamelinkomen hoger is dan € 26.400 (voor alleenstaanden) of € 37.300 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind) of uw vermogen boven het vrijgestelde bedrag van € 21.139. Doet u geen belastingaangifte, dan wordt uitgegaan van uw belastbare inkomen.

Eigen bijdrage in het personen- en familierecht

In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen:

Alleenstaand Normen 2017 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.700 € 340 t/m € 26.000
€ 18.701 – € 19.400 € 412 € 26.001 – € 27.000
€ 19.401 – € 20.400 € 566 € 27.001 – € 28.300
€ 20.401 – € 22.300 € 720 € 28.301 – € 31.500
€ 22.301 – € 26.400 € 849 € 31.501 – € 37.300
Boven de € 26.400 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 37.300

Verlaging van de eigen bijdrage: Laat uw financiële situatie in 2017 niet toe dat u de vastgestelde eigen bijdrage op basis van het inkomen in het peiljaar kunt betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor verlaging van de vastgestelde eigen bijdrage naar een lager bedrag.

Korting: Wanneer het Juridisch Loket (telefoonnummer: 0900 – 8020) een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 53,- op de eigen bijdrage.

Vermogenstoets: Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als het vermogen in box 3 in 2015 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingsvrij vermogen.

Vrijgesteld per persoon
2015 (het peiljaar) € 21.330

 

Resultaatsbeoordeling en intrekking toevoeging: Als na afloop van de zaak blijkt dat het resultaat van de zaak voor u meer bedraagt dan de helft van het heffingsvrij vermogen, wordt uw toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand met terugwerkende kracht ingetrokken. Het resultaat van de zaak is het nettobedrag dat u ontvangt, bijvoorbeeld van uw ex-partner wegens overbedeling bij echtscheiding of uit de opbrengst van de verkoop van de echtelijke woning. De maandelijkse alimentatie wordt niet beschouwd als resultaat van de zaak. Wel de verkoopopbrengst van een woning die nog niet direct is verkocht of waarvan u een aandeel in de overwaarde pas over enkele jaren zult ontvangen.

Bij de resultaatsbeoordeling wordt voor de hoogte van het heffingsvrij vermogen uitgegaan van het jaar waarin de zaak eindigt. Daarvan is dus de helft (50%) vrijgesteld. In 2017 is het heffingsvrij vermogen € 25.000,- per volwassene. De helft hiervan is € 12.500.

Meer informatie vind u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand of u kunt contact met ons opnemen.