Indexeringspercentage alimentatie 2020 vastgesteld op 2,5%

Indexeringspercentage alimentatie 2020 vastgesteld op 2,5%

Indien de te betalen bijdrage niet wordt verhoogd met het indexeringspercentage, heeft de alimentatiegerechtigde de mogelijkheid om deze verhoging met terugwerkende kracht, tot 5 jaar terug, te incasseren. Indien de indexering enkele jaren niet wordt nageleefd, kan dit dus tot een hoge vordering leiden. De alimentatiegerechtigde heeft niet de plicht om de alimentatieplichtige erop te wijzen dat de indexering moet worden toegepast. De alimentatieplichtige moet dus zelf, ook indien hij daartoe geen verzoek heeft ontvangen, de te betalen bijdrage met ingang van 1 januari verhogen.

 

Indexering 2008-2018 in percentages

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
3,9 2,3 0,9 1,3 1,7 0,9 0,8 1,3 2,1 1,5 2,0

 

Wilt u weten of voor uw situatie de kinderalimentatie en/of partneralimentatie nog wel up-to-date is? VZ Advocaten biedt u de mogelijkheid om uw alimentatie te laten herberekenen en een schriftelijk advies te krijgen voor een vast bedrag van slechts € 275,- (excl. btw). Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Indexering alimentatie 2019 vastgesteld op 2%

Indexering alimentatie 2019 vastgesteld op 2%

Indien de te betalen bijdrage niet wordt verhoogd met het indexeringspercentage, heeft de alimentatiegerechtigde de mogelijkheid om deze verhoging met terugwerkende kracht, tot 5 jaar terug, te incasseren. Indien de indexering enkele jaren niet wordt nageleefd, kan dit dus tot een hoge vordering leiden. De alimentatiegerechtigde heeft niet de plicht om de alimentatieplichtige erop te wijzen dat de indexering moet worden toegepast. De alimentatieplichtige moet dus zelf, ook indien hij daartoe geen verzoek heeft ontvangen, de te betalen bijdrage met ingang van 1 januari verhogen.

 

Indexering 2008-2018 in percentages

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2,2 3,9 2,3 0,9 1,3 1,7 0,9 0,8 1,3 2,1 1,5

 

Wilt u weten of voor uw situatie de kinderalimentatie en/of partneralimentatie nog wel up-to-date is? VZ Advocaten biedt u de mogelijkheid om uw alimentatie te laten herberekenen en een schriftelijk advies te krijgen voor een vast bedrag van slechts € 275,- (excl. btw). Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging): normen 2018

Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging): normen 2018

Als u recht hebt op een tegemoetkoming in de advocaatkosten geldt: hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger uw eigen bijdrage is, dus hoe meer u zelf moet betalen. Bij de beoordeling van uw aanvraag om een bijdrage in de kosten (deze zal uw advocaat voor u indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand), gaat de Raad uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar (dus voor een aanvraag in 2018 is het peiljaar 2016). De gegevens krijgt de Raad van de Belastingdienst. U heeft geen recht op een tegemoetkoming wanneer uw verzamelinkomen hoger is dan € 26.900 (voor alleenstaanden) of  € 38.000 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind) of uw vermogen boven het vrijgestelde bedrag van € 24.437. Doet u geen belastingaangifte, dan wordt uitgegaan van uw belastbare inkomen.

 
Eigen bijdrage in het personen- en familierecht

In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen:

Alleenstaand Normen 2018 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 19.100 € 340 t/m € 26.500
€ 19.101 – € 19.800 € 412 € 26.501 – € 27.500
€ 19.801 – € 20.800 € 566 € 27.501 – € 28.800
€ 20.801 – € 22.700 € 720 € 28.801 – € 32.100
€ 22.701 – € 26.900 € 849 € 32.101 – € 38.000
Boven de € 26.900 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 38.000

Verlaging van de eigen bijdrage: Laat uw financiële situatie in 2018 niet toe dat u de vastgestelde eigen bijdrage op basis van het inkomen in het peiljaar kunt betalen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor verlaging van de vastgestelde eigen bijdrage naar een lager bedrag.

Korting: Wanneer het Juridisch Loket (telefoonnummer: 0900 – 8020) een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 53,- op de eigen bijdrage.

Vermogenstoets: Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als het vermogen in box 3 in 2015 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingsvrij vermogen.

  Vrijgesteld per persoon
2016 (het peiljaar) € 24.437

 

Resultaatsbeoordeling en intrekking toevoeging: Als na afloop van de zaak blijkt dat het resultaat van de zaak voor u meer bedraagt dan de helft van het heffingsvrij vermogen, wordt uw toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand met terugwerkende kracht ingetrokken. Het resultaat van de zaak is het nettobedrag dat u ontvangt, bijvoorbeeld van uw ex-partner wegens overbedeling bij echtscheiding of uit de opbrengst van de verkoop van de echtelijke woning. De maandelijkse alimentatie wordt niet beschouwd als resultaat van de zaak. Wel de verkoopopbrengst van een woning die nog niet direct is verkocht of waarvan u een aandeel in de overwaarde pas over enkele jaren zult ontvangen.

Bij de resultaatsbeoordeling wordt voor de hoogte van het heffingsvrij vermogen uitgegaan van het jaar waarin de zaak eindigt. Daarvan is dus de helft (50%) vrijgesteld. In 2018 is het heffingsvrij vermogen € 30.000,- per volwassene. De helft hiervan is € 15.000.

Meer informatie vind u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand of u kunt contact met ons opnemen.

Indexering alimentatie 2018 vastgesteld op 1,5%

Indexering alimentatie 2018 vastgesteld op 1,5%

Indien de te betalen bijdrage niet wordt verhoogd met het indexeringspercentage, heeft de alimentatiegerechtigde de mogelijkheid om deze verhoging met terugwerkende kracht, tot 5 jaar terug, te incasseren. Indien de indexering enkele jaren niet wordt nageleefd, kan dit dus tot een hoge vordering leiden. De alimentatiegerechtigde heeft niet de plicht om de alimentatieplichtige erop te wijzen dat de indexering moet worden toegepast. De alimentatieplichtige moet dus zelf, ook indien hij daartoe geen verzoek heeft ontvangen, de te betalen bijdrage met ingang van 1 januari verhogen.

 

Indexering 2007-2017 in percentages

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1,8 2,2 3,9 2,3 0,9 1,3 1,7 0,9 0,8 1,3% 2,1%

 

Wilt u weten of voor uw situatie de kinderalimentatie en/of partneralimentatie nog wel up-to-date is? VZ Advocaten biedt u de mogelijkheid om uw alimentatie te laten herberekenen en een schriftelijk advies te krijgen voor een vast bedrag van slechts € 275,- (excl. btw). Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Huwelijksrecht (gemeenschap van goederen) grondig vernieuwd

Huwelijksrecht (gemeenschap van goederen) grondig vernieuwd

Met een nipte meerderheid nam de Eerste Kamer dinsdagmiddag het wetsvoorstel aan waarmee de reikwijdte van trouwen in gemeenschap van goederen wordt beperkt. Daarmee kan de oude wet, die dateert uit 1838, eindelijk worden vervangen. 

‘Een bijzonder moment,’ noemt advocaat en docent aan de VU Bart Breederveld het moment vlak na de stemming in de Eerste Kamer. Afgelopen jaren was hij nauw betrokken bij de totstandkoming van het initiatiefwetsvoorstel Beperking wettelijke gemeenschap van goederen. Met slechts één stem verschil haalde het wetsvoorstel een meerderheid in de Eerste Kamer.Deze wet houdt een stelselwijziging in op het gebied van het huwelijksvermogensrecht. Met de wetswijziging blijft het voorhuwelijkse privévermogen nu in het bezit van de betreffende partner. Voorhuwelijkse schulden vallen ook buiten de gemeenschappelijke boedel. Net zoals erfenissen en schenkingen die de partners tijdens het huwelijk krijgen. Breederveld: ‘Alleen vermogen dat partners gezamenlijk hebben opgebouwd, wordt na de echtscheiding gedeeld.’De oude wet bestaat al sinds 1838. Vanaf 1900 zijn er verschillende initiatieven geweest om de reikwijdte van de gemeenschap van goederen in te perken. Die pogingen strandden keer op keer. Vooral de christelijke partijen waren steeds tegen. Ook het jongste initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerleden Judith Swinkels (D66), Jeroen Recourt (PvdA) en Foort van Oosten (VVD) kreeg veel weerstand. De senatoren Marnix van Rij (CDA) en Anneke Wezel (SP) dienden er een motie tegen in. Maar met 38 tegen 37 stemmen heeft het wetsvoorstel het toch gehaald. ‘Dat de lotsverbondenheid nu is gekoppeld aan het huwelijk en niet meer aan de periode daaraan voorafgaand, dat vind ik het belangrijkste van dit wetsvoorstel,’ zegt Breederveld.Met de stelselwijzigingen sluit Nederland aan bij de internationale norm. Alleen Suriname en Zuid-Afrika hanteren nu nog zo’n uitgebreide uitleg van trouwen in gemeenschap van goederen. 
Bron: Advocatenblad, nieuws 28 maart 2017